Historie o nás v Městském MUZEU ve Skutči

Rešerše k materiálům Spolku chovatelů drobného hospodářského zvířectva poskytnutá

z Městského muzea ve Skutči – 20/3 2015    -    děkujeme za celý spolek 

 

Ve sbírkách městského muzea jsou ke Spolku chovatelů tyto podklady :  jeden předmětmedaile po panu Rudolfu Kudláčkovi udělená v roce 1952 a pak vydání Skutečského zrcadla z roku 1984, kde je obsáhlejší článek.

 

 medaile 1907 - 1952 - Spolku chovatelů drob. hospodářského zvířectva – u příležitosti 45 let trvání

(na medaili J.V.Kalát)

Článek ve Skutečském zrcadle - 1984

Ve Státním okresním archivu v Chrudimi ke spolku bohužel nemají žádné doklady – nikdo, jim nikdy nic nepředal. Viz snímek z inventáře fondu „Spolky, bratrstva, družstva a politické strany v okrese Chrudim“.

Dále uvádím přepis všech zmínek o chovatelském svazu, které jsou uvedeny v kronikách města:

1967

- str. 19. – ČSCHDZ- Místní organizace Čsl. svazu chovatelů drobného zvířectva má 52 členů ze Skutče a okolí.

Předseda: J. Felcman, čp. 390

Jednatel:  B. Odvárka, čp. 640

Pokladník: Mil. Netolický, čp. 442

Hlášený stav chovných zvířat:

364 ks králíků- 18 odrůd, z toho 146 angorských

134 ks drůbeže- 7 odrůd

164 ks holubů- 6 odrůd

12 ks kanárů

Na základě hlášených chovných kusů měli členové dodat na náš trh a našemu průmyslu

maso králičí    107,9 kg,         dodáno 239,09 kg;

vejce               150 kg,                        351,4 kg;

srst angorská  43,25 kg,         53,23 kg;

kožky králičí    915 ks,            1400 ks.

Při obhospodařování okrajových polí i v okolních JZD za půjčení hosp. strojů odpracovali členové cca 3000 brig. hodin. Organizace slavila své jubileum „60. výročí založení organizace Skutče“. Vznikla jako jedno z prvních v bývalém chrudimském kraji. Její trvání bylo nepřetržité, třeba někdy udržované jen několika málo nadšenci. Při příležitosti oslav. 60. výročí trvání byla uspořádána ve dnech 15. - 17. 9. u objektu n. p. Velamos „Jubilejní výstava“. Vystavováno bylo:

366 ks králíků chovatelů z 35 obcí;

78 ks holubů chovatelů ze 7 obcí;

16 ks drůbeže chovatelů z 9 obcí.

Hodnocení vystavovaných zvířat a přidělení čestných cen provedlo 6 delegovaných posuzovatelů ČSCHDZ.

 

1970

- str. 50- ČSCHDZ- Československý svaz chovatelů drobného zvířectva odevzdal během roku na vnitřní trh:

kožek   králičích                      1406 ks

            kozlečích                     1 ks

            nutrií                           13 ks

masa   králičího                     213,55 kg

            holubího                     2,4 kg

vejce                                       7028 ks = 403,76 kg

angorské srsti                         55,9 kg

ovčí vlny                                 21,3 kg

Provedeno 1 stolní bodování králíků.

Uspořádáno    1 přednáška o odborném chovu drůbeže;

                        1 autobusový zájezd na výstavu do Brna;

                        1 autobusový zájezd do Lipska.

Na obdělávání okrajových pozemků pro zajištění krmiva na katastru Skutče i v okolních JZD (Skutíčko, Radčice a Oldřetice) na zapůjčení hosp. strojů odpracováno 830 brig. hodin.

 

1984

- str. 110- ČSCH- Organizace má 36 členů, kteří chovali 197 kusů drůbeže hrabavé a vodní, 92 králíků chovných, 235 holubů, 4 kozy, 40 ovcí, po jednom chovu nutrií a norků, 110 kusů exotického ptactva včetně zpěvných kanárů.

Odprodané výpěstky v roce 1983 představují hodnotu více než 146 tisíc korun (181 kg králičího masa, tisíc králičích kožek, 52 kožek z kožešinových zvířat, více než 500 kg ovčí vlny). Členové organizace se podíleli při sběru železa, barev. kovů, papíru, hadrů, na výstavbě vlastního chovatelského zařízení odpracovali 1467 brig. hodin zdarma. Členové odpracovali 200 hodin na akcích ve prospěch města. Chovatelství má ve městě tradici, nynější organizace navozuje na „Spolek pro chov koz a králíků“, který byl ve Skutči založen v roce 1907.

 

1985

- str. 180- ČSCH- Tato organizace se rovněž podílela dobrovolnou prací svých členů na plnění volebního programu. Při budování smuteční obřadní síně odpracovali členové 36 hodin, při směně NF odpracovali 35 hodin a na pomoc zemědělství při sběru kamene 38 hodin (20 ha). Pro zlepšení vlastní činnosti bylo odpracováno 277 hodin.

 

1986

- str. 262- ČSCH- Předchůdcem současného Svazu chovatelů byl chovatelský spolek ve Skutči založený v roce 1907. Místní organizace má v současnosti 37 členů ze Skutče a okolí. Členové mají ve svých chovech drůbež, králíky, holuby, ovce, kozy, kožišinová zvířata, exotické a okrasné ptactvo, domácí psy a kočky, akvarijní rybky- někde i plazy. Pro veřejné zásobování nebo pro zpracovatelský průmysl členové odevzdali:

                                                                       1985                           7. pětiletka celkem

Kožky králičí                                                   1150 ks                       4855 ks

Maso králičí                                                   257 kg                         2002 kg

Angorská srst                                                 21 kg                           91 kg

Kůže ovčí a kozí                                             13 ks                           105 ks

Kůže kožišinových zvířat                                44 ks                           210 ks

Maso ovčí                                                      1728 kg                       6155 kg

Ovčí vlna                                                        365 kg                         2201 kg

Hodnota prodaných výrobků                         133 tisíc Kč                 610 tisíc Kč

Na úseku spol. činnosti bylo odpracováno    1189 brig. hodin         4462 brig. hodin

            z toho pro MěstNV (NF)                     101 brig. h.                 680 brig. hod.

Do sběru odevzdáno druhot. sur.                  526 kg                         6950 kg

členové usušili a dodali stát. statku, JZD       10 tun                         24 tun

 

Český svaz chovatelů ve Skutči zajišťuje očkování králíků proti nemoci myxomatoze. Ročně je očkováno na tři tisíce kusů.

 

1989

- str. 128- ČSCH- Roku 1907 několik chovatelů založilo „Spolek pěstitelů a přátel drobného hospodářského užitkového zvířectva pro Skuteč a okolí“. Již o rok později udělil Český odbor rady zemědělské pro Království české tomuto spolku Diplom a uznání za vystavené králíky na hospodářsko-průmyslové výstavě ve Skutči ve dnech 15. 18. 8. 1908. Též v následujících obdobích si chovatelé ve Skutči vedli dobře, před i po 1. světové válce. Další písemná zpráva o jejich úspěšné činnosti se datuje rokem 1937. Středolabská župa se sídlem v Čáslavi udělila Čestný diplom Spolku chovatelů drobného zvířectva ve Skutči za jeho třicetiletou chovatelskou činnost. Ani v těžkých letech okupace za 2. světové války neustávali chovatelé ve Skutči ve své práci. 14. 3. 1943 obdržel spolek Diplom a uznání od Středolabské župy v Čáslavi.

V padesátých letech a první polovině šedesátých let sdružovala organizace 120 až 150 členů. Za vzorné plnění plánu a závazků udělila Okresní pobočka Jednoty chovatelů drobného hospod. zvířectva v Hlinsku skutečskému spolku diplom. Protože z. o. neměla vlastní spolkovou místnost, zahájila organizace r. 1985 se svými 30 členy výstavbu vlastního chovatelského areálu. Na stavbě, která je dokončena, bylo odpracováno více jak šest tisíc brigádnických hodin. Nynější Český svaz chovatelů má za členy chovatele drůbeže hrabavé a vodní, králíků, holubů, koz a ovcí, kožišinových zvířat, psů a koček, okrasného ptactva a také akvaristiky a zájemce o chov terarijních zvířat. V roce 1988 obdržela z. o. čestné uznání od rady ONV a předsednictva OV NF v Chrudimi.

 

1994

- str. 333 – ZO Českého svazu chovatelů uspořádalo v únoru výstavu králíků za finančního přispění pí. Lohmanové, majitelky prodejny Astra a společnosti S+D Petrol.

 

Fotografií z činnosti organizace také mnoho není. Jedině snad několik snímků z výstavy králíků – které jsou umístěny níže – výstava králíků asi v roce 1949, foto Rudolf Kudláček.